Projekt wpisuje się w realizację celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytetu IV. Kultura, Działania 4.1. Infrastruktura kultury.

Lokalizacja projektu

Nieruchomość będąca przedmiotem niniejszego projektu położona jest w parku należącym do Gminy Świerklaniec.
 

Zakres projektu

Projekt obejmuje remont zabytkowego amfiteatru oraz zlokalizowanych w jego otoczeniu fontann: południowej, północnej i centralnej. W wyniku realizacji inwestycji zabytkowe obiekty zostaną przywrócone do stanu umożliwiającego ich użytkowanie, a także będą zachowane dla przyszłych pokoleń.
 
Całkowity koszt projektu: 2 332 001,11 zł brutto. W 76,26% kosztów kwalifikowalnych projekt finansowany będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – dotacja udzielona w ramach Działania 4.1 Infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013 w wysokości 1 676 874,15 zł. Natomiast 23,74% kosztów kwalifikowalnych oraz koszty niekwalifikowalne w łącznej kwocie 655 126,96 zł zostanie sfinansowane ze środków Urzędu Gminy w Świerklańcu zabezpieczonych Wieloletnim Planem Finansowym.