Powierzchnia: 0,8516 ha.

Działka nr: 449/64 wpisana do księgi wieczystej GL1T/00028858/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach.

 

Właściciel: Gmina Świerklaniec.

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona, nieuzbrojona, o kształcie zbliżonym do trapezu, w części zachodniej na wschód zlokalizowany jest rurociąg gazowy, dla którego obowiązuje minimum 15 m odległości od zabudowy. Droga dojazdowa gruntowa.

Przeznaczenie terenu: plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje, wygasł z dniem 31.12.2003r.

Dostępne media: uzbrojenie w pobliżu działki. 

Sposób zbycia nieruchomości: sprzedaż prawa własności nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Informacje dodatkowe: działka zlokalizowana jest w zachodniej części sołectwa Świerklaniec w strefie peryferyjnej, atrakcyjnej.

Osoba do kontaktu: Ludmiła Jaśkiewicz – Kierownik Referatu Geodezji, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami, tel. + 48 728 429 198, (32) 284 48 57 wew. 51.