Urząd Gminy Świerklaniec ogłosił przetarg na roboty budowlane związane z budową kanalizacji w południowej części sołectwa Nakło Śląskie, obejmujący ulice: 3-go Maja, Barbary, Brzozową, Dworcową, Dzierżonia, Gawędy, Główną, Harcerską, Klonową, Kopernika, Kościuszki, Krótką, Kwiatową, Mickiewicza, Morcinka, Parkową, Powstańców, Sienkiewicza, Sosnową, Sportowców, Stawową, Strażacką, Styczyńskiego, Szarika, Szkolną, Tysiąclecia, Wieczorka, Wierzbową, Wojciecha i Wolności. Rozpoczęcie prac budowlanych planuje się w miesiącu maju 2021 roku. Zakres prac obejmuje: budowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowę i przebudowę sieci wodociągowej oraz remont nawierzchni drogowej na całej jej szerokości.


Gmina Świerklaniec uzyskała w ramach zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec" pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, budowę i przebudowę sieci wodociągowej, przebudowę i remont sieci kanalizacji deszczowej, budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej, przebudowę sieci teletechnicznej, remont nawierzchni drogowej w Nakle Śląskim w obrębie ulic: 3-go Maja, Barbary, Brzozowej, Dworcowej, Dzierżonia, Gawędy, Głównej, Harcerskiej, Klonowej, Kopernika, Kościuszki, Krótkiej, Kwiatowej, Mickiewicza, Morcinka, Parkowej, Powstańców, Sienkiewicza, Sosnowej, Sportowców, Stawowej, Strażackiej, Styczyńskiego, Szarika, Szkolnej, Tysiąclecia, Wieczorka, Wierzbowej, Wojciecha, Wolności.


Gmina Świerklaniec uzyskała w ramach zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec" pozwolenie na budowę:

  •  kanalizacji sanitarnej wraz z remontem odcinków kanalizacji deszczowej w Gminie Świerklaniec w ulicach: Wieczorka, Szkolnej, Bytomskiej, Wieczorków, Sobieskiego, Damrota, Wiosennej, Stabińskiego, Głównej, Oświęcimskiej, Kościuszki, Kościelnej, Polnej (Decyzja nr 578/20 z dnia 16.04.2020r. wydana przez Starostę Tarnogórskiego)
  •  kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej  nr 78 oraz w pasie drogi wojewódzkiej nr 911 (Decyzja nr 16/20 z dnia 03.04.2020r. wydana przez Wojewodę Śląskiego).


Firma TARBAU Sp. z o.o. z Tarnowskich Gór złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu na drugi etap Budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec tj. tranzyt i będzie jego Wykonawcą. We wtorek 15 grudnia wójt gminy Świerklaniec Marek Cyl podpisał umowę z przedstawicielami firmy. Prace ruszą niezwłocznie.
Umowa z Wykonawcą obejmuje wykonanie tranzytu kanalizacji sanitarnej, której trasa przebiega przez trzy miejscowości: Nakło Śląskie, Orzech oraz Świerklaniec. Kanalizację wytyczono głównie po śladzie istniejących kolektorów, które zostaną zlikwidowane. Odbiornikiem projektowanych sieci będzie studnia na istniejącym kolektorze przy ul. Wiosennej w Świerklańcu, doprowadzającym ścieki do oczyszczalni w Świerklańcu. Sieć tranzytowa składa się z dwóch części:
Kolektor A włączający się do studni przy ul. Wiosennej w Świerklańcu, który na początkowym odcinku przebiega po terenach zielonych w kierunku południowo - zachodnim. W rejonie ul. Damrota i Sobieskiego trasa kanalizacji rozpoczyna swój przebieg po terenie miejscowości Orzech, a następnie w ul. Wieczorków i dalej, terenem zielonym wzdłuż ul. Bytomskiej, tj. drogi wojewódzkiej DW911. Kolejny odcinek kanalizacji zaprojektowano w ul. Szkolnej w kierunku północno - zachodnim, a następnie w ul. Wieczorka w Nakle Śląskim, gdzie będzie wykonane podłączenie istniejącego kolektora.
Kolektor B włączający się do studni przy ul. Wiosennej w Świerklańcu wytyczono w kierunku północnym w ul. Wiosennej. W rejonie ul. Tarnogórskiej w Świerklańcu, tj. drogi krajowej DK78 kanalizację zaprojektowano w terenie zielonym (wzdłuż ul. Stabińskiego). Od skrzyżowania ul. Głównej i ul. Oświęcimskiej kanalizacja zlokalizowana będzie w ul. Kościuszki, ul. Kościelnej oraz Polnej, gdzie będzie wykonane podłączenie istniejącego kolektora. Na dalszym przebiegu kanalizacji w ul. Polnej (od skrzyżowania z ul. Wolności) istniejące studnie zostaną wymienione na nowe.


Informujemy mieszkańców, że przedstawiciele firmy Egis Poland  Sp. z o. o., która jest wykonawcą dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Świerklaniec, na podstawie posiadanych pełnomocnictw Wójta Gminy Świerklaniec zbierają oświadczenia wyrażające zgodę na wykonanie sieci kanalizacji na działce będącej własnością osób fizycznych, jak również deklaracje mieszkańców wyrażające chęć do przyłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej niezwłocznie po jej wybudowaniu.
Każdy mieszkaniec, który ma wątpliwości co do wiarygodności odwiedzającego go pracownika, może go wylegitymować i żądać wglądu w posiadane pełnomocnictwo. Dodatkowo wszelkich informacji udziela kierownik referatu inwestycji i zamówień publicznych pod numerem telefonu 32 284 74 21.


W związku z rozpoczęciem prac związanych z zaprojektowaniem sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie wszystkich sołectw Gminy Świerklaniec, informujemy, iż rozpoczęły się prace geodezyjne oraz geologiczne. Od 24.09.2019 r. rozpoczynają się prace związane z wykonywaniem odwiertów geologicznych w sołectwie Nowe Chechło.


Pod linkiem znajduje się prezentacja - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec" przygotowana przez Wykonawcę - firmę EGIS Poland Sp. z o. o.
W prezentacji widoczny jest wstępny zakres inwestycji w poszczególnych sołectwach wraz z siecią tranzytową.

Prezentacja - PDF (2 MB)


5 września siedzibie Urzędu Gminy Świerklaniec doszło do podpisania bardzo ważnego dokumentu: umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na trenie Gminy Świerklaniec”.

Zadanie wykona firma Egis Poland  Sp. z o. o. która została wybrana w drodze postępowania przetargowego. Za kwotę niemal 5 milionów 171 tysięcy złotych zostanie wykonana kompletna dokumentacja projektowa skanalizowania wszystkich sołectw w gminie Świerklaniec o łącznej długości ponad 42 km.

- To wyjątkowy dzień nie tylko dla mnie, ale także wszystkich mieszkańców gminy Świerklaniec. Trudna sytuacja rynkowa zmusiła nas do odejścia od pierwotnego założenia budowy kanalizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Cieszę się, że wyłoniliśmy wykonawcę opracowania dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na trenie Gminy Świerklaniec”. Musimy pamiętać, że dziś kanalizacja to nie jest już żaden luksus. To jest wymóg, którego oczekują mieszkańcy gminy Świerklaniec. Jestem przekonany, że dzisiaj zrobiliśmy kolejny krok, żeby ten wymóg spełnić – mówił podczas spotkania wójt gminy Świerklaniec Marek Cyl.

Całość zadania powierzonego wykonawcy obejmuje opracowanie pięciu odrębnych  dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę: projekty  budowy kanalizacji w każdym sołectwie oraz projekt budowy tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej. Firma ma na to 12 miesięcy od podpisania umowy.

Początkowym założeniem budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na trenie gminy Świerklaniec było wykonanie jej w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Ze względu na oferty złożone przez wykonawców, które znacznie przewyższały możliwości finansowe gminy Świerklaniec, wójt Marek Cyl podjął decyzję o unieważnieniu przetargu i ogłoszeniu nowego przetargu na całą dokumentację projektową. Takie działanie ma na celu ograniczenie kosztów, bo przy opracowanym już projekcie, da możliwość wyboru większej ilości mniejszych wykonawców prac w terenie.

"Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec” jest dofinansowana ze środków unijnych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznał gminie na początku 2018 roku najwyższe dofinansowanie w historii.