Grafika - stół konferencyjnyPrzewodniczący Rady Gminy Świerklaniec zwołuje XXVIII sesję Rady Gminy Świerklaniec VIII Kadencji na dzień 28 maja 2020 r. od godz. 15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nakle Śląskim.

 

 

 

 

Zawiadomienie
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
zwołuję
XXVIII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Świerklaniec VIII Kadencji
na czwartek 28 maja 2020 r. o godz. 15.00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Nakle Śląskim


  Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji.                                                                                        
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja o funkcjonowaniu w Gminie Świerklaniec ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  
4. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 224 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Świerklaniec obejmującego część obszaru sołectwa Orzech – etap 1.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 225 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Świerklaniec obejmującego część południowego obszaru sołectwa Nakło Śląskiego.
6. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 30.04.2020 r. oraz sesji nadzwyczajnej w dniu 18.05.2020 r.
7. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy, działalności w okresie międzysesyjnym oraz innych istotnych dla Gminy spraw.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
9. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
10. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Świerklaniec

Jarosław Wasążnik

Harmonogram posiedzeń Komisji w miesiącu maju 2020 roku - załącznik - PDF (0,5 MB)