2007 - 2013

Konserwacja zabytkowych obiektów założeń pałacowo-parkowych w Świerklańcu

Projekt wpisuje się w realizację celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytetu IV. Kultura, Działania 4.1. Infrastruktura kultury.
 

Lokalizacja projektu

Nieruchomość będąca przedmiotem niniejszego projektu położona jest w parku należącym do Gminy Świerklaniec.
 

Zakres projektu

Projekt obejmuje remont zabytkowego amfiteatru oraz zlokalizowanych w jego otoczeniu fontann: południowej, północnej i centralnej. W wyniku realizacji inwestycji zabytkowe obiekty zostaną przywrócone do stanu umożliwiającego ich użytkowanie, a także będą zachowane dla przyszłych pokoleń.
 
Całkowity koszt projektu: 2 565 617,77 zł brutto. W 76,26% kosztów kwalifikowalnych projekt finansowany będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – dotacja udzielona w ramach Działania 4.1 Infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013 w wysokości 1 864 247.91zł. Natomiast 23,74% kosztów kwalifikowalnych oraz koszty niekwalifikowalne w łącznej kwocie 701 369.86 zł zostanie sfinansowane ze środków Urzędu Gminy w Świerklańcu zabezpieczonych Wieloletnim Planem Finansowym.
 

Rewaloryzacja infrastruktury Parku Świerklanieckiego

Przedmiotem projektu jest rewaloryzacja infrastruktury Parku Świerklanieckiego jako miejsca rekreacji dla mieszkańców Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
 
Do tej pory w ramach projektu zostały wykonane dwa etapy:
  • I etap - rewaloryzacja zieleni parkowej, która poległa na odnowie drzewostanu poprzez wycięcie gatunków obcych, zabiegach pielęgnacyjnych oraz nasadzeniu drzew zgodnie z pierwotnym założeniem parkowym,
  • II etap - konserwacja cieku wodnego, polegała na pogłębieniu i umocnieniu dna oraz skarp.

Do wykonania pozostał III ostatni etap związany z remontem dróg parkowych, który polegać będzie na renowacji nawierzchni parkowych poprzez ułożenie nowych warstw tych nawierzchni.

Wartość całkowita projektu wynosi 4.759.644.21 PLN, w tym dofinansowanie 35,84% (1.675.131.25 PLN) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dz. 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne.

Informacja o projekcie rewaloryzacji Parku w Świerklańcu

 

Budżet partycypacyjny

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec