Największe dofinansowanie w historii Gminy Świerklaniec

Szanowni Państwo!
Miło jest nam poinformować, że w związku ze złożonym w 2015 roku wnioskiem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na przebudowę oczyszczalni ścieków w gminie Świerklaniec, na konto Urzędu Gminy w Świerklańcu wpłynęło największe w historii dofinansowanie pozyskane ze środków Unii Europejskiej. Jest to kwota: 7.488.580,44 złotych! „Przebudowa oczyszczalni ścieków LEMNA typu stawowego w Gminie Świerklaniec na oczyszczalnię mechaniczno-biologiczną” to pełna nazwa przedsięwzięcia realizowanego w celu poprawy stanu środowiska oraz spełnienia wymogów Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Otrzymana kwota to wynik złożonego dnia 15.01.2015 wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego, na którego umowa nr 12/2015 została podpisana dnia 26.10.2015r. Uzyskane dofinansowanie pozwoliło na spłatę pożyczki pomostowej zaciągniętej na realizację przebudowy oczyszczalni, w kwocie 6 571 606,79 złotych. Dzięki tej dotacji znacząco obniży się zadłużenie Gminy Świerklaniec.

Informacja o Sesji Rady Gminy

Biuro Rady Gminy Świerklaniec uprzejmie informuje, że XXVI sesja Rady Gminy Świerklaniec rozpocznie się w poniedziałek, dnia 23 maja 2016 r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Świerklaniec.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 28.04.2016 r.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy, działalności w okresie międzysesyjnym oraz innych istotnych dla Gminy spraw.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 6. Informacja Wójta Gminy z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu w 2015 r.
 7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w 2015 r.
 8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2015 r.
 9. Omówienie funkcjonowanie oczyszczalni ścieków, kanalizacji oraz innych proekologicznych działań w gminie Świerklaniec na lata 2016-2017-2018.
 10. Informacja o funkcjonowaniu w Gminie Świerklaniec ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 167 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Gminy Świerklaniec.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 168 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Świerklaniec kadencji 2014-2018.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 169 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 170 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Świerklaniec dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 171 w sprawie nadania nazwy ulicy Pogodna w Sołectwie Nowe Chechło.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 172 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016r.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 173 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2016-2028.
 18. Interpelacja, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 19. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
 20. Zakończenie

Głosowanie nad Budżetem Partycypacyjnym

Informujemy, iż zgodnie z uchwałą Nr XVIII/109/15 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 października 2015 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy Świerklaniec w sprawie części wydatków z budżetu Gminy Świerklaniec, głosowanie nad Budżetem Partycypacyjnym odbywać się będzie w dniach od 23 maja 2016r. do 3 czerwca 2016r., w godzinach pracy placówek w wyznaczonych punktach, zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Świerklaniec nr 0050.78.2016 z dnia 06.05.2016r.

Punkty wyznaczone do głosowania:

 • Sołectwo Nakło Śląskie - Gminny Ośrodek Kultury w Nakle Śląskim, Nakło Śląskie, ul. Główna 52;
 • Sołectwo Orzech - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzechu, Orzech, ul. J. Brzechwy 8;
 • Sołectwo Świerklaniec – Urząd Gminy Świerklaniec, Świerklaniec, ul. Młyńska 3;
 • Sołectwo Nowe Chechło - Szkoła Podstawowa im .Królowej Jadwigi, Nowe Chechło ul. Lasowicka 103.

Komunikat - Zbiórki odpadów

Szanowni Mieszkańcy

Informujemy, że w zakładce "Gospodarka odpadami" są do pobrania harmonogramy wywozu odpadów niebezpiecznych oraz harmonogramy zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami.

Wyniki weryfikacji merytorycznej projektów zgłoszonych do Budżetu Partycypacyjnego

Przedstawiamy Państwu wyniki weryfikacji merytorycznej projektów zgłoszonych do Budżetu Partycypacyjnego zgodnie z uchwałą Nr XVIII/109/15 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 października 2015 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy Świerklaniec w sprawie części wydatków z budżetu Gminy Świerklaniec.

Publiczna prezentacja projektów poddanych pod głosowanie i spotkania z mieszkańcami odbędą się:

 • 29 kwietnia 2016r. godzina 18:00 - Gminny Ośrodek Kultury w Nakle Śląskim, ul. Główna 52,
 • 4 maj 2016r. godzina 18:00 - Orzechowskie Centrum Kultury w Orzechu, ul. Sobalaków 5,
 • 5 maj 2016r. godzina 18:00 – OSP Świerklaniec, ul. Oświęcimska 25,
 • 6 maj 2016r. godzina 17:00 - Dom Sportowca w Nowym Chechle, ul. Leśna 5.

 

Projekty możliwe do realizacji

Sołectwo Nakło Śląskie

 • „Zakup tablicy interaktywnej dla klas I-III”
 • "Poprawa estetyki przestrzeni wspólnej ul. Dworcowa i przyległości"
 • „Z żuru chłop jak z muru – festyn tradycji i kultury”
 • „Profesjonalne zabiegi rehabilitacyjne dla mieszkańców Nakła Śląskiego„
 • „Festyn Rodzinny Przedszkola w Nakle Śląskim – Słoneczny Piknik”
 • „Uzupełnienie modernizacji placu zabaw Przedszkola gminnego w Nakle Śląskim”
 • „Festiwal Rzemiosła i Tradycji – Nakielskie Wapienniki”
 • „Budowa oświetlenia parkowego przy ulicy Morcinka, Sportowców i Wyciślaka w Nakle Śląskim”
 • „Promocja sołectwa Nakło Śląskie poprzez piękno muzyki chóralnej”
 • „Wykonanie Nagłośnienia Hali Sportowej przy Zespole Szkół im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim”
 • „Modernizacja sieci komputerowej w bibliotece w Nakle Śląskim”

Sołectwo Nowe Chechło

 • „Utwardzenie dojazdu do posesji mieszkańców w sołectwie Nowe Chechło – ul. Astrów”

Sołectwo Orzech

 • „Monitoring Rejestrujący OCKiR”
 • „Wybudowanie nowej kładki dla pieszych, łączącej ul. Ogrodową z ul. Boczną"
 • „Monitoring Strażnicy OSP Orzech”
 • „Zakup 25 sztuk komputerów do pracowni komputerowej w szkole podstawowej im. Rodziny Wieczorków w Orzechu”

Sołectwo Świerklaniec

 • „Budowa nawierzchni drogi”
 • „Wykonanie boiska sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Świerklaniec”
 • „Street Workout – Świerklaniec”
 • „Klasa multimedialna w Gimnazjum w Świerklańcu”
 • „Z technologią w przyszłość” - nowa pracownia komputerowa w Gimnazjum

 

Czytaj więcej: Wyniki weryfikacji merytorycznej projektów...

Budżet partycypacyjny

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec